Ellentmondás fizetési meghagyásra (minta)

Ellentmondás

 

1. Alulírott

Név:……………………………………………………..         

Lakcím/székhely:

..................................................................................

..................................................................................

……………………………………….................................

 

a ……………………………………….. Bíróság által ………………../20………/……… számon kibocsátott fizetési meghagyással szemben ellentmondással élek.

 

(A megfelelő aláhúzandó, kitöltendő!)

2. A fizetési meghagyásban foglalt ……………………(azaz: ……………………………) Ft/más pénznem: …….

- követelés teljes összegét vitatom.

- követelésből …………………………………(azaz:…………………………….) összeget vitatok.

Ingó dolog esetén:

- a következő ingóság(oka)t (illetve a helyette megjelölt pénzösszeget) vitatom: ……………………...

…………………………………………………………………………………………………………………...

3. Védekezésem alapjául az alábbi bizonyítási indítvány(oka)t teszem:

…………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………...

4. A fent előadott tények bizonyítására eredetiben / másolatban csatolom az ügyre vonatkozó …… darab okiratot (levelet, szerződést, egyéb írásbeli bizonyítékot):

…………………………………………………………………………………………………………………...

 

Kelt: …………………….., 20………………….

 

Előttünk mint tanúk előtt

(ha a jogosult jogi képviselő nélkül jár el):                                                   

név:............................................................................                        …………….……………….....................

lakcím:.......................................................................                                          a kötelezett aláírása

      

név:............................................................................

lakcím:.......................................................................