Fizetési meghagyás kibocsátására iránti kérelem (minta)

Kérem a túloldali fizetési meghagyás kibocsátását.

1. A kötelezett a követelt ……………………………..Ft, azaz …………………………………………………………………….összeggel tartozik, mert a mellékelt …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….dokumentumokból eredő tartozását többszöri felszólítás ellenére sem hajlandó megfizetni.

A tartozás tényét és annak összegszerűségét nem vitatja.

A követelés tárgyát képezi továbbá az eljárási illeték és az ügyvédi munkadíj.

2. A követelés alapjául fent előadott tények bizonyítására a kérelemhez eredetiben (másolatban) mellékelem az ügyre vonatkozóan:

 -Ügyvédi meghatalmazás (ha van jogi képvelőnk)

- Dokumentumok

 -Fizetési felszólítások

 -Tértivevények

 -……………….,- Ft illeték bélyegben leróva

3. Kérem tanúként kihallgatni a következő személyeket (itt csak nevet/neveket kell feltüntetni): ………………

.................................................................................. ……………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

4. A felek között közvetítői eljárás volt-e folyamatban?

                        igen        /         nem

Kelt:

…………………………………………………………………….

Előttünk mint tanúk előtt (amennyiben nincs jogi képviselőnk):

név:............................................................................

lakcím:........................................................................

 

név:............................................................................

lakcím:........................................................................


 

 

 

…………………..Bíróság

…………………………………

…………………………………

…………………………………

 

Fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem

(Ha van jogi képviselőnk, az ő adatait is fel kell tüntetni)

Jogosult neve: …………………………………………………

Jogosult címe: ………………………………………………….

…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………..

Kötelezett neve: ………………………………………………..

Kötelezett címe: …………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

kötelezett ellen.

(Itt érdemes feltüntetni -de nem muszáj- a kötelezett személyi adatit, mert a végrehajtási eljárást segíti.

- természetes személy kötelezett esetén:

a kötelezett születési helye, ideje:……………………………………………………….………………

a kötelezett anyja neve:……………………………………………………………………………………………

a kötelezett adóazonosító jele:…………………………………………………………………………….

- nem természetes személy kötelezett esetén:

a kötelezett nyilvántartási száma:………………………………………………………………………….

a kötelezett adószáma:……………………………………………………………………………………………………