Így néz ki egy jogerős fizetési meghagyás

 

 

Fontos!

Saját érdekében gondosan olvassa el

az alábbi figyelmeztetést!

A............................................................... Bíróság

....................... /20.................. /................ szám

A beadványokban erre a számra kell hivatkozni.

 

Fizetési meghagyás

 

A bíróság a jogosult kérelmére az 1952. évi III. tv. 317. §-a alapján meghagyja                                            

……………………………………………………………………………………………..kötelezztenek, hogy a

dr. ……………………………ügyvéd (……………………………………………………………).............. által képviselt……………………………………………………………………………………….jogosultnak

a meghagyás kézbesítésétől számított 15 nap (váltón alapuló követelés esetén 3 nap) alatt fizesse meg a következő összegeket (ingóság esetén adja ki az ingóságot):

1.   Főkövetelés:      ……………………….    címen          ………………………………..  Ft-ot                   

és ebből …………………… Ft után ……………….……………....-tól ……………………..……..-ig…...

…………………………………………………-tól a kifizetés napjáig járó ………... % kamatot;

.............Ft/euró/… után ………………………   …..-tól ………………………………....-ig……………...%,

……………………..-tól a kifizetés napjáig járó ……..% kamatot.

2.   Eljárási illeték címén ………….,- Ft-ot.

3.   Váltón alapuló követelés címén a................................. Ft/euró/…  után járó................ ezrelék váltódíjat.

4.   Államnak járó illeték címén………………………….Ft-ot külön felhívásra az állam javára.

5.   Jogosultnak járó költség címén ……………………………………,- Ft ügyvédi munkadíjat.

 

Figyelmeztetés

A bíróság a meghagyással érvényesített követelés jogalapját és az annak bizonyítására szolgáló tényeket érdemben nem vizsgálta. A fizetési meghagyás akkor válik jogerőssé és végrehajthatóvá, ha a kötelezett nem mond ellent határidőben. Ha a kötelezett a követelt összeggel nem, illetve annál kevesebbel tartozik, vagy a követelést egyéb okból alaptalannak tartja, a fizetési meghagyást a bíróságnál ellentmondással megtámadhatja. Az ellentmondást a fizetési meghagyás kézbesítésétől számított 15 nap – váltón alapuló követelés esetében 3 nap – alatt kell e bíróságnál írásban benyújtani vagy jegyzőkönyvbe mondani. Az ellentmondás az arra rendszeresített űrlapon is benyújtható. Az ellentmondásban a kötelezett előadhatja a védekezésének alapjául szolgáló tényeket és ezek bizonyítékait; az ügyre vonatkozó okirati bizonyítékait (nyugtát, elismervényt, szerződést, levelet stb.) eredetiben vagy másolatban mellékelheti az ellentmondáshoz. Ha az ellentmondás a fizetési meghagyásnak csak valamely része vagy rendelkezése ellen irányul, a fizetési meghagyás ellentmondással nem érintett része jogerőre emelkedik.

Ha a meghagyás kézhezvétele után a kötelezett a követelést teljesíti, az elismerésnek minősül, és ebben az esetben a meghagyás az ellentmondásra nyitva álló határidő utolsó napját követő napon jogerőre emelkedik.

Ha a fizetési meghagyás jogerős és a kötelezett a követelt összeget nem fizette meg, a jogosult a végrehajtás elrendelését kérheti.

 

Záradék

Ez a fizetési meghagyás

20.......................................................................... -n

*jogerős és végrehajtható.

*jogerős, de a Pp. 319. § (6) bekezdése alapján a követelés tárgyában nincs helye végrehajtásnak

................................... , 20.................................... -n

    …………………………………………..........................................

bíró – bírósági titkár

bírósági fogalmazó – bírósági ügyintéző

                                    P.H.

*a megfelelő aláhúzandó